NOVINKY

arr3AKCIA POŠTOVNÉ ZADARMO PRI NÁKUPE NAD 20.00€ :) vyberaj, kombinuj :)  Nový tovar na  našej Fb stránke, napíšte nám správu a my Vám  tovar radi pošleme :) Preklik na...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

CZIN.eu e-shopy.sk www.Goog.sk - Vyhľadávač, katalóg a zoznam Nakupujem z domu - katalóg internetových obchodov

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci: Jana Šlosárová Žiarská 417/12 Nedožery –Brezany  IČO 40 648 168

DIČ 1038532803  č.živnostenského registra 307-11708

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke  internetového obchodu kabelky1.sk

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

- Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode kabelky1.sk, prípadne si môže kupujúci tovar objednať e-mailom na adrese: kabelky1.sk@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č. 0915 699 380.

- Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) predávajúci  overí a potvrdí objednávku (odoslaním e-mailu). Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

- Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne telefonicky 0908 048 696 emailom :) kabelky1.sk@gmail.com

- Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, presnú adresu doručenia tovaru, telefónne číslo a e-mail. Fyzická alebo právnická osoba podnikateľ môže uviesť aj IČO, DIČ, IČ DPH. Názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

-Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

3. DODACIE PODMIENKY

-   99 % tovaru máme skladom a sme ho schopný vyexpedovať do 1 pracovného dňa.
-   Ak by sa náhodou stalo, že nebudeme mať množstvo alebo druh tovaru ktorý ste si práve objednali, budeme Vás o tom ihneď  telefonicky (prípadne mailom) informovať.

- objednaný tovar sa snažíme odoslať v deň objednania, (ak je objednávka do 15.00hodiny), prípadne na druhý (pracovný) deň

- všetok tovar posielame slovenskou poštou 1tr. alebo 2tr.

- za tovar zaplatíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa alebo priamo na pošte.

- Ak Vaša objednávka prekročí 65,-eur (bez poštovného a balného), poštovné zaplatíme za Vás!

- Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

- Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho!

4. VRÁTENIE TOVARU

Adresa na vrátenie tovaru: Jana Šlosárová www.kabelky1.sk Kláštorná č.1 97101 Prievidza

- Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

- Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

- Produkt sa nevracia na dobierku! Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

- Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti.

5. VÝMENA TOVARU

- Kupujúci má možnosť výmenu tovaru za iný, alebo inú veľkosť ak tovar nebol používaný. Stáva sa,že niekedy neuhádnete veľkosť napr. trička,alebo kúpite nevhodný darček, bez čakania nám zavolajte (0908048696), aby sme to mohli čo v najkratšom čase vyriešiť vo váš prospech. Náklady  na výmenu produktu znáša kupujúci. Ak prídete do našej kamennej predajne, máte to samozrejme zdarma.

6. REKLAMÁCIE

- Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho (t.j.e-shop kabelky1.sk, alebo v kamennej predajni)

- Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

- Reklamovaný tovar musí byť kompletný a s príslušenstvom.

- Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená,  prepravné náklady hradí v plnej výške kupujúci.

- Reklamáciu vyriešime čo najkratšom čase cca 7-15 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

- Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu max. 30dní.

- Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

- Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

- Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

- Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia-príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

- Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

- Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 19.02.2014

- Vyhradzujeme si právo na rozlišné ceny medzi kamenným a internetovým obchodom.